Wet- en regelgeving

Print Friendly and PDF

Sinds de invoering van het nieuwe grenswaardestelsel (2007) bestaat er voor respirabel stof geen wettelijke grenswaarde. Dit houdt in dat de branche (SAS) zelf de grenswaarde (GW) moet vaststellen.

Voor respirabel stof is door de SAS als branchevertegenwoordiger een private grenswaarde vastgesteld van 5 mg/m3 (Dit is de oude (vervallen) MAC-waarde van 1/1/ 2007). De SAS heeft de ambitie om deze waarde uiterlijk januari 2013 opnieuw vast te stellen op basis van nieuwe inzichten en de stand der techniek.

Voor kwartsstof, zoals dat aanwezig is in de respirabele stoffractie, is een publieke, lees wettelijke, grenswaarde vastgesteld van 0,075 mg/m3. Beide vastgestelde grenswaarden hebben betrekking op een 8 uurs gemiddelde blootstelling, voor niet meer dan 40 uur per week.
Zie: http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5  Inventarisatie en evaluatie van risico's.
artikel 10  Voorkomen gevaar voor derden.
artikel 11  Werknemers moeten PBM's op juiste wijze gebruiken.

Arbeidsomstandighedenbesluit
art. 4.1c - beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen;
art. 4.2a - nadere voorschriften RI&E; aanvullende registratie;
art. 4.3 - grenswaarden;
art. 4.4. - arbeidshygiënische strategie
art. 4.13 - nadere voorschriften RI&E;
art. 4.15 - lijst van werknemers;
art. 4.16 - grenswaarden;
art. 4.17 - voorkomen van blootstelling; vervangen;
art  4.18 - voorkomen of beperken van blootstelling;
art. 4.19 - beperken van blootstelling;
art. 4.20 – hygiënische beheersmaatregelen;
art. 8.1 lid 1, 2, 3, 4 en 5 - algemene vereisten persoonlijke beschermingsmiddel;
art. 8.2 - keuze persoonlijk beschermingsmiddel;
art. 8.3 - beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.


NEN normen:
NEN-EN 689: 1995 Werkplekatmosfeer, leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie.

NEN4444: 2010 nl Overdrukfiltersystemen - Eisen voor ontwerp, leveringsvoorwaarden, installatie en gebruik.

NEN EN 149: 2001: stofmaskers voor éénmalig gebruik (FFP), verkrijgbaar van klasse P1 tot P3.